do góry

1. Nazwa biegu: VI Bieg Twardziela o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz

2. Organizator:

-   Miasto Racibórz,

-   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

3. Patronat:

- Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk.

4. Termin i miejsce zawodów: 25.02.2017 r.

- Arboretum Bramy Morawskiej (kompleks leśny – „Obora”)

5. Typ biegu: przełajowy

6. Cel imprezy:

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania jej nowych zwolenników

- popularyzacja masowej rekreacji biegowej wśród mieszkańców Raciborza i powiatu raciborskiego

- promocja miasta i gminy Racibórz

7. Biuro zawodów: Kemping OSiR, przy ul. Markowickiej 1

 – od godz. 8.30 do godz. 10.30

-  na terenie kąpieliska znajduje się również depozyt oraz szatnia dla zawodników

8. Godzina startu: 11:00 – Parking przy Arboretum Bramy Morawskiej

9. Meta – Parking przy Arboretum Bramy Morawskiej

10. Warunki uczestnictwa: impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają biegacze, zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach sportowych, którzy ukończyli 12 rok życia.

Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem wydanym w biurze zawodów. Osoby od 12 do 18 roku życia muszą ponadto mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.

Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Każdy uczestnik po ukończeniu biegu ma obowiązek zwrócić organizatorowi – CHIP ELEKTRONICZNY na podstawie, którego został dokonany pomiar czasu.

11. Zgłoszenia i opłata startowa

- Rejestracja zgłoszeń ORAZ OPŁAT odbywa się poprzez stronę internetową http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2807  DO DNIA 21.02.2017 r. – opłata startowa wynosi 25,00 zł

- Zgłoszenia dokonać można również w punkcie informacji Krytej Pływalni H2Ostróg w godz. 6:00 – 22:00 do dnia 24.02.2017 r. – opłata wynosi 25,00 zł.

Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 35,00 zł (płatność tylko gotówką)

- Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny na stronie www.datasport.pl oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

- O kolejności zapisów decyduje data zaksięgowania opłaty startowej na koncie organizatora a nie data zgłoszenia uczestnika !!!

- Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

- Z opłaty startowej zwolnione są: 
            - osoby niepełnoletnie (12 – 18 lat) – uczestnicy niepełnoletni obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu

            - osoby niepełnosprawne

- Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o podanie w uwagach przelewu niezbędnych danych do wystawienia faktury.

-  Opłata startowa:

* Raz wniesiona opłata startowa nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstały z powodu siły wyższej,

* Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora

12. Dystans: 6,3 km

13. Trasa: Bieg odbędzie się na wyznaczonej i częściowo zabezpieczonej trasie po drogach leśnych, ścieżkach i bezdrożach (przełaj). Trasa jest oznakowana taśmą ostrzegawczą. Osoby, które zbiegną z wyznaczonej trasy mogą zostać zdyskwalifikowane. Pomylenie trasy biegu przez Zawodnika nie może być podstawą żadnych roszczeń wobec Organizatora, a w szczególności do zwrotu opłaty startowej.

14. Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się na terenie Kempingu OSiR-u przy ul. Markowickiej 1 w dniu 25.02.2017 r. od 8.30 do 10.30.

15. Nagrody:

- dla zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn za miejsca I – III puchary

- wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane upominki i nagrody

- każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

16. Uwagi końcowe:

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- Uwaga !!! Zapisy dla zawodników 12-18 lat trwają do 10.02.2017 r.

- Limit czasowy na ukończenie biegu wynosi 1,5h – (11:00 – 12:30)

- Limit uczestników – 500 os.

- za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje, rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów,

- w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,

- zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,

- czas biegu mierzony będzie sposobem elektronicznym – ZWROTNE CHIPY

- organizator zapewnia gorącą herbatę uczestnikom biegu oraz ciepły posiłek po zakończeniu biegu

- zakończenie biegu i wręczenie nagród ok. godz. 12.30 – Stacja rowerowa – Kemping OSiR

- zawodnicy mogą wnieść protest do 15 minut po zakończeniu biegu i po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł (w przypadku uzasadnionego protestu opłata będzie zwracana zawodnikowi)

17. Informacja:

Informacje na temat biegu można uzyskać pod nr tel. 693 368 377 – Tomasz Bieliński

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc regulamin VI biegu twardziela 2017(1).doc 17-01-12 15:34 345KB pobierz plik: regulamin VI biegu twardziela 2017(1).doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H