do góry

REGULAMIN III BIEG NADODRZAŃSKI - 9,6 km

Racibórz - 08.01.2017 r.

1. Nazwa biegu: III B I E G  N A D O D R Z A Ń S K I

2. Organizator:

 • Miasto Racibórz,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

3. Współorganizator:

 • MKS - SMS „Victoria” Racibórz.

4. Patronat:

 • Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk.

5. Termin i miejsce zawodów: 8.01.2017 r.

 • Start: Przystań Kajakowa w Parku Zamkowym
 • Meta: ul. Zamkowa (na wysokości H2Ostróg)

 6. Typ biegu: sportowo - rekreacyjny

 7. Cel imprezy:

 • propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania jej nowych zwolenników
 • popularyzacja masowej rekreacji biegowej wśród mieszkańców Raciborza i powiatu raciborskiego
 • promocja miasta i gminy Racibórz

 8. Biuro zawodów: Kryta Pływalnia H2Ostróg (1 piętro)

 • od godz. 8.30 do godz. 10.30
 • w obiekcie H2Ostróg (1 piętro) znajduje się również depozyt oraz szatnia dla zawodników

9. Godzina startu: 11:00 - Przytań Kajakowa

10. Meta – Kryta Pływalnia H2Ostróg

11. Warunki uczestnictwa: impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają biegacze, zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach sportowych, którzy ukończyli 12 rok życia.
Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem. Osoby od 12 do 18 roku życia muszą ponadto mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Zgłoszenia i opłata startowa

 1. Rejestracja zgłoszeń odbywa się poprzez wysłanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia na adres e-mail , z dopiskiem „III Bieg Nadodrzański”
 2. Zgłoszenia dokonać można również w punkcie informacji Krytej Pływalni H2Ostróg w godz. 6:00 - 22:00 do dnia 05.01.2017 r. - opłata wynosi 20,00 zł. (płatność tylko gotówką)
 3. Uczestnicy, którzy zgłoszą się przez internet mogą dokonać wpłaty wpisowego na n/w konto - opłata startowa wynosi 20 zł. Wpłat przelewem można dokonać do dnia 04.01.2017 r. Wpłaty na konto po tym terminie nie będą uznawane.

  Numer konta do wnoszenia opłaty startowej:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu
  ING Bank Śląski 09 1050 1328 1000 0004 0003 2421
  Tytułem: imię i nazwisko, data urodzenia oraz z dopiskiem III Bieg Nadodrzański

 4. Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 30,00 zł (płatność tylko gotówką)
 5. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz otrzymany w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). 
 6. Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).
 7. Z opłaty startowej zwolnione są: 
  - osoby niepełnoletnie (12 – 18 lat)
  - osoby niepełnosprawne
 8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o podanie w uwagach przelewu niezbędnych danych do wystawienia faktury.
 9. Opłata startowa:
  a. Raz wniesiona opłata startowa nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub powstały z powodu siły wyższej,
  b. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora,

13. Dystans: 9,6 km

14. Trasa: - Start: Przystań Kajakowa – Płonia – wały przeciwpowodziowe – Kryta Pływalnia H2Ostróg
Szczegółowa mapka trasy będzie dostępna na stronie organizatora oraz przed biegiem.

16. Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się w Krytej Pływalni H2Ostróg, w dniu 08.01.2017 r. od 8.30 do 10.30.

17. Nagrody:

 • dla zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn za miejsca I – III puchary + nagrody rzeczowe,
 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane upominki i nagrody.

 18. Uwagi końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • limit uczestników biegu ustala się na: 250 osób (w tym 50 os. w wieku 12-18 lat)
 • Uwaga !!! Zapisy dla zawodników 12-18 lat trwają do 31.12.2016 r.
 • za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje, rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów,
 • w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,
 • zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię w Krytej Pływalni H2Ostróg
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
 • koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
 • organizator zapewnia gorącą herbatę uczestnikom biegu,
 • zakończenie biegu i wręczenie nagród ok. godz. 12.30 – Widownia Krytej Pływalni H2Ostróg

19. Informacja: Informacje na temat biegu można uzyskać pod nr tel. 693 368 377

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H